Virus muterer heile tida. Men nå brukes dette velkjende fenomenet til fortsatt nedstengning.

Mutert virus skapar panikk i norske kommunar

I dag blir det meldt om stor nedgang i «smittetilfelle» her i landet, når det gjeld koronaviruset. Talet på innlagte på sjukehus og talet på døde ligg og på eit lågt nivå. Likevel tyr mange kommunar til drastisk nedstenging.

Kva er det som skjer?

Situasjonen skulle vel no tilseie at ulike lokalsamfunn kunne senke skuldrane og leve eit nokolunde normalt liv?

Så. Kvifor manar Solbergregimet og helsestyresmaktene, særleg Helsedirektoratet, til dei strengaste tiltaka dei har heimel til?

Kan det vere World Economic Forum (WEF) sin agenda dei på død og liv lyt følgje?

Men for å verke truverdige må dei ha noko å slå i bordet med, og her kjem mutasjonsvirusa som manna frå himmelen. Den engelske varianten skal visst vere 75% meir smittsam, må vite. Seinare har ekspertar slått fast at det kanskje var berre 40%. Det aller siste talet er no 36%.

I starten fekk vi vite at dette viruset var mildare enn det opprinnelege, før Boris Johnson (statsministeren i UK) stod fram med stram maske og kunne fortelje at variantviruset var mykje meir dødeleg. Så her er det om å gjere å ikkje gi slepp på panikken styresmaktene i mest heile verda har klart å skape.

Så no blir vi pepra kvar dag på alle nyheitssendingar i NRK og TV2, men også i avisene, med at vi blir råka av den engelske varianten. Og ikkje berre dét. No har ein sør-afrikansk variant dukka opp og. Og snart kjem nok den brasilianske styggedommen.

Det er mogleg eg ikkje har følgd godt nok med, men eg har ikkje høyrt om dødsfall på grunn av desse nye variantane. No vil heilt sikkert mange innvende at grunnen til dei låge dødstala er jo nettopp dei strenge tiltaka. Men er det slik?

De fleste smitta er ikkje syke.

Kvifor får vi ikkje høyre kva som skjer med dei engelsksmitta? Kor sjuke er dei? Kor mange må nytte respirator?

Hadde mange av dei vore skikkeleg sjuke og mange på intesivbehandling, hadde vi garantert fått høyre det 24 timar i døgeret. Sannsynlegvis ville det komme fleire ekstra sendingar på NRK og TV2 om elendet.

I mangel på norske likkister og respiratorpasientar, må dei ty til nokre land i Europa. Først England, så Portugal.

Og ikkje nokon av reporterane problematiserer om kvifor det er så store ulikheiter mellom landa. Ingen tar opp om graden av privatisering kan ha noko å seie, eller antibiotikaresistens.

I Afrika har det vore ein forbausande mild epidemi, som forbausar ekspertane. Kva kan årsakene til dette kan vere?

I det siste har vi høyrt mykje om ein dissident i Russland og demonstrasjonane mot fengslinga av han. Men mainstream-media (MSM) nemner knapt noko om massedemonstrasjonar i dei fleste land i Europa.

The Great Reset er starta no.

Stakkars oss.

Skrevet av Gunnar Sortland

Innlegg lånt fra derimot.no


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Astrid Stuckelberger | Global Corruption | Planet Lockdown

Dette intervjuet med WHO-varsleren Astrid Stuckelberger gir innsikt i organisasjonens indre arbeid. Hun jobbet med de internasjonale helseforskriftene i flere land som inngår i lovgivningen om hvordan pandemien ble erklært over hele verden. Lytt til hennes perspektiv på hvordan handlingene til WHO bryter med deres egne regler.…

World wide freedom rally Oslo 15 Mai 2021

Bli med på Taler, sang, intervjuv og stemningsglimt fra freedom rally i Oslo 15 Mai 2021. Fra Stortinget, Grunerløkka og Grønland i Oslo. Denne ettermiddagen og kvelden ble en festreise gjennom Oslo. Bortsett fra to episoder der enkelt personer ropte hatefult og kasta ting ut av vinduet i leiligheten sin så var det først og…

DET TRENGS STERKE ORD FOR Å BESKRIVE DET MYNDIGHETENE NÅ GJØR MED SAMFUNNET

Av Overlege og professor Halvor Næss.

Anført av talsmennene Nakstad og Høie opplever vi nå det største overgrepet mot sivilbefolkningen siden 2. verdenskrig.

Det er et overgrep som ikke står i forhold til den sykdommen som bekjempes.

Sannsynligheten for å dø av covid dersom du smittes er 1-3 promille. Sagt på en annen måte er sannsynligheten for å overleve covid 99,7 til 99,9 prosent. Dødeligheten er høyest for gamle og kronisk syke og så godt som fraværende hos friske unge.

Det er ingen tegn til at myndighetene tar disse tallene inn over seg.

Det synes tvert imot å være slik at det letes etter stadig nye påskudd for stenge ned eller forlenge en nedstengning.

Nye mutasjoner som kanskje øker dødeligheten med 30% blir brukt til å spre frykt. Tretti prosent økning betyr at en dødelighet på 1 promille øker til 1,3 promille.

Dette bør avrundes til 1 promille, dvs. i praksis ingen forskjell.

To spørsmål høres stadig oftere: -Når er vi tilbake til normal hverdag igjen? -Kommer vi noen gang tilbake til normal hverdag igjen?

Det er vanskelig å se at myndighetene har noen strategi hvor normalisering er målet. Det er ingen målstrek. Jeg vil belyse dette med flere mulige scenarioer.

1. Nedstengninger virker, men vaksiner har kun marginal effekt.

Myndighetene snakker daglig om kontroll av smittespredning, og når smittetallet går ned, så skyldes det tiltakene som har lykkes å snu en eksponentiell vekst.

Journalister og lokalpolitikere synes overbevist om at det er mulig å kontrollere smitten. Det er til nå meldt 65.000 smittede i Norge ifølge FHI. Hvis vi tar med mørketall, har kanskje 200.000 vært smittet til nå (FHIs estimat er lavere).

Det betyr at i løpet av ett år har fire prosent av befolkningen vært smittet.

Med nåværende strategi hvor uunngåelige nye hotspots etterfølges av nedstengninger, vil det ta 10 til 20 år før flokkimmunitet er oppnådd dersom vaksiner har marginal effekt. Det vil ta kortere tid (5-10 år) dersom vaksine har moderat effekt. En slik strategi er åpenbart ikke bærekraftig for sivilsamfunnet.

2. Nedstengninger virker ikke og vaksiner har marginal effekt

Dersom nedstengninger ikke virker eller har kun marginal effekt, så er nåværende strategi åpenbart skadelig.

Fokusert beskyttelse av sårbare grupper er en mye bedre strategi.

Det finnes nå mange empiriske studier av effekten av nedstengninger og resultatene spriker. En rekke studier viser ingen eller kun marginal effekt av nedstengninger, mens studier som viser effekt, ofte er basert på datamodeller.

Dersom nedstengninger ikke virker, er det sannsynlige utfallet at flokkimmunitet inntrer i løpet av ganske kort tid (i løpet av inneværende år) uansett hva myndighetene gjør eller manglende effekt av vaksine.

Det er det naturlige forløp til luftveisvirus. Noen innrømmelse fra myndighetene av at nedstengninger ikke virker, kommer vi nok ikke til å oppleve.

3. Både vaksine og nedstengninger virker

Dersom vaksinen er effektiv, vil flokkimmunitet inntreffe i løpet av kort tid uansett effekten av nedstengningene. Myndighetene vil rose seg av å ha innført nedstengninger som begrenset smittespredning og dødsfall fram til vaksineringen kunne begynne. At utvikling av effektiv vaksine skulle gå så raskt som det gjorde eller at vaksine var mulig, var dog ikke forutsigbart.

4. Vaksine virker, men ikke nedstengninger

Effektiv vaksine vil bidra til flokkimmunitet i løpet av kort tid. Prisen vi har betalt er de betydelige kostnadene som nedstengningene har påført sivilsamfunnet. Myndighetene kommer ikke til å innrømme at nedstengningene kun var skadelige.

5. Nye mutasjoner

Virus muterer hele tiden så nye mutasjoner er uunngåelig. Hvis nåværende reaksjon på den engelske mutasjonen er en indikator, så vil ovenstående scenarioer gjenta seg og utfallet avhenger av om vaksine eller nedstengninger virker eller ikke virker mot nye mutasjoner. I går var det fire nye smittetilfeller av tusen testede i Bergen. I dag er Bergen mer nedstengt enn noensinne siden epidemiens begynnelse.

6. Den gamle hverdagen kommer ikke tilbake

Det er en historisk erfaring at innskrenkninger i befolkningens friheter bare delvis tilbakestilles når årsaken til innskrenkningene er borte.

Det verste av ovenstående scenarioer for vår framtid er at nedstengninger virker, men vaksine har kun marginal effekt.

Da er jeg redd at vi kommer til å bli berøvet for bevegelses- og forsamlingsfrihet i varierende grad i mange år. Dersom en vaksine er effektiv, vil vi oppleve flokkimmunitet i løpet av kort tid uavhengig av om nedstengninger virker eller ikke.

En fare er at myndighetene tror at strategien med nedstengninger i påvente av vaksine også vil være den riktige ved framtidige epidemier inkludert influensa. I verste fall risikerer vi nedstengninger hver vinter når en ny influensaepidemi melder seg. Med nye mutasjoner er alle scenarioer åpne for frihetsberøvelser.

Siden mars i fjor har myndighetene påført sivilbefolkningen det største overgrepet siden 2. verdenskrig med mange ofre som følge.

Det er all grunn til å frykte at overgrep i varierende grad vil fortsette i årene som kommer uansett utfall av koronaepidemien hvis ikke befolkningen med fagfolk og journalister tar til motmæle og er kritiske til myndighetene.

Innlegg lånt fra: resett.no


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere Innlegg