Forskning viser at mennesker trenger luft.

Foreslår å ta pustepauser.

«Vi har også folk som har problemer med smerte i nakke og hode. Men så lenge årsaken er verneutstyret, er det vanskelig å unngå det.»

Så det kan være lurt med pustepauser?

«Ingun Grimstad Klepp beskriver det siste året som et kjempeeksperiment, som på den positive siden har bidratt til mye kunnskap og erfaringer som kan komme godt med senere.»

Et kjempeeksperiement, positiv læring. Så det kan være lurt med pustepauser?

«Puster du luft med litt for lite oksygen og for mye CO2 er det lett å bli sliten og oppleve en del ubehag.»

Så det kan være lurt med pustepauser?

«Øvrevik mener det først og fremst er snakk om ubehag som ikke fører til alvorlige langtidskonsekvenser. Han er opptatt av å få frem at ubehaget er rapportert i forbindelse med langvarig og utstrakt munnbind-bruk hos helsepersonell.»

Det er altså ingen alvorlige langtidskonsekvenser, selv om det er et kjempeeksperiment. Så det kan være lurt med pustepauser?

«Han tror ikke selv at kjemikalierester i munnbindene er en viktig årsak til disse helseplagene ved maskebruk, men utelukker ikke at det finnes enkeltprodukter på markedet som kan være problematiske.»

Han tror ikke, men utelukker ikke. Så det kan være lurt med pustepauser?

«Formaldehyd har en skarp, stikkende lukt, og at de fleste lukter formaldehyd allerede ved konsentrasjoner som er lavere enn det som gir helsefare ved inhalasjon, sier Øvrevik.
Formaldehyd er imidlertid et kjent kontaktallergen som kan gi eksemreaksjoner.»

Så det kan være lurt med pustepauser?

«Det er veldig mye fuktighet i utpust. Hvis du går lenge med en slik maske, blir det fuktig. At man kan få noen hudreaksjoner, er ikke så veldig overraskende.»

Så det kan være lurt med pustepauser?

«Johan Øvrevik henviser til en studie på helsearbeidere i New York, publisert i tidsskriftet Journal of Infectious Diseases and Epidemiology, tok for seg 343 sykehusansatte. 314 av deltakerne rapporterte om plager de mente var knyttet til munnbindbruken.
Hodepine ble hyppigst rapportert, med 245 deltakere. Deretter fulgte hudplager. 175 deltakere svarte at de hadde opplevd å få utslett, mens akne forekom hos 182 personer.
81 deltakere svarte at de hadde nedsatt konsentrasjon.»

Så det kan være lurt med pustepauser?

«Pål Brenno viser til en annen amerikansk studie. Den er publisert i tidsskriftet Journal of the American Academy of Dermatology.
Forskerne tok utgangspunkt i 16 vitenskapelige artikler som rapporterte om yrkesrelaterte hudplager hos helsearbeidere. I artiklene var allergisk kontakteksem knyttet til elastiske stropper, lim og formaldehyd rapportert.»

Så det kan være lurt med pustepauser?

Innlegg lånt fra Julian Rockhard.


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Astrid Stuckelberger | Global Corruption | Planet Lockdown

Dette intervjuet med WHO-varsleren Astrid Stuckelberger gir innsikt i organisasjonens indre arbeid. Hun jobbet med de internasjonale helseforskriftene i flere land som inngår i lovgivningen om hvordan pandemien ble erklært over hele verden. Lytt til hennes perspektiv på hvordan handlingene til WHO bryter med deres egne regler.…

World wide freedom rally Oslo 15 Mai 2021

Bli med på Taler, sang, intervjuv og stemningsglimt fra freedom rally i Oslo 15 Mai 2021. Fra Stortinget, Grunerløkka og Grønland i Oslo. Denne ettermiddagen og kvelden ble en festreise gjennom Oslo. Bortsett fra to episoder der enkelt personer ropte hatefult og kasta ting ut av vinduet i leiligheten sin så var det først og…

Pressekonferanse til onsdag!

Den 7.4.2021 skal visstnok Erna Solberg holde en ny pressekonferanse angående tiden fremover, i følge upday.

Det kan være hun kommer til snakke om vaksinetvang og pass.

Jeg håper på at hun vil snakke om at tiltakene blir oppløst, for hvorfor skulle det ikke det?

Se på Texas som oppløste alle restriksjoner for litt over en mnd siden. Der har dødskurven flatet ut og alt er som om korona aldri hadde skjedd, men dette nevnes lite om i MSM. Men du kan lese om det her.

Guvernøren i Florida sier forbyr vaksinepass da det strider mot grunnloven. Les saken her.

La oss snakke litt om tiltakene vi har her, som en liten påminnelse.

Maskebruk er langt ifra virkningsfullt og påfører mer skade. Her kan du lese 20 grunner for at maskebruk er usikkert, ineffektive og umoralske. Selv Fauci leverte inn et skriv om at flere dør av bakterielle skader ved maskebruk i 2008, som du kan se her. De har også påvist å samle opp parasitter som kan gi deg Morgellons syndrom.

Virus muterer hele tiden og myndighetene står fast ved å presse på med vaksinasjon, enda den nåværende vaksinen ikke hjelper mot mutasjoner. Vaksinen kan ikke garantert gi deg immunitet og stopper deg ikke fra å smitte andre, for ikke å snakke om alle potensielle bivirkninger den har vist å ha med seg. Blodpropp, nervekader og død for å nevne noen. I Norge begynte de med vaksinasjon i slutten av desember og til nå har det vært over 120 dødsfall. Og du kan til og med bli covid smittet som fullvaksinert og den lettet ingen av restriksjonene.

Og hva med WEF? Lese disse 2 artiklene og få en god oversikt over hva de gjør:

Og vet du hvem som også er i WEF? Jo, selveste Erna Solberg. Se det her.

Hvem i Norge tjener på tiltak og lockdown? Det er sikkert flere, men han her jo direktør for helsedirektoratet og har stilt seg i en veldig kinkig situasjon, nemlig Espen Nakstad. Han tjente seg rundt 330 millioner i 2020 fordi han har over 4000 aksjer i selskapet som selger munnbind, antibac og flere andre ting som brukes ved lockdown. Les denne artikkelen her og se det med egne øyne.

Og hva med Bent Høie? I 2009, under svineinfluensaen holdt han på med det samme som i dag, å få folk til å ta vaksine mot et virus som nesten ikke er dødelig. Se her.

Alle de tre nevnte har interessekonflikter i denne pandemien. Erna følger WEF og deres planer for fremtiden som gagner henne bra, Nakstad tjener grovt på å få flest folk til å måtte kjøpe midler under pandemien og Høie… Jeg er egentlig ikke helt sikker på hva han tjener på dette men siden han er kjent for å pushe unødvendige vaksiner på folket så ligger nok en pengesekk til han der, kan jeg tenke meg.

I disse tider kan det være kjekt å kunne regler og lover som gjelder for oss. De kan vi henvise til ved brudd. Så avslutningsvis til dette innlegget så legger jeg ved noen lenker til lover og regler som regjeringen og Stortinget må følge.


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

AKSJONSBREVET MOT MUNNBIND I SKOLEN

Kjære beslutnigstaker, og medansvarlig for våre barns helse

Det er med økende bekymring vi har sett våre barn bli utsatt for stadig nye restriksjoner med påfølgende negativ effekt på deres livskvalitet og psykiske helse. Når det nå drøftes innføring av munnbind i skoler, har smittevernet gått alt for langt.

Vi minner om Smittevernloven § 1-5. Grunnleggende krav ved iverksetting av smitteverntiltak: “Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder. Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep.”
Å pålegge skoleelever å bruke munnbind på skolen vil være å iverksette tvangstiltak. Når det globalt er meldt om svært få dødsfall fra covid-19, er dette å anse som et uforholdsmessig inngrep.

245 psykologer og psykologspesialister publiserte 22.2.2021 en bekymringsmelding hos NRK. “De mest sårbare barna og ungdommene er i ferd med å bli de største taperne i koronaoppgjøret. De har mer alvorlige, omfattende og livstruende psykiske helseplager enn før koronapandemien.(…) Vi er nå vitne til at friske barn blir syke. Barn som kanskje ikke hadde blitt syke i en normal hverdag uten koronarestriksjoner.”

Overlege Halvor Næss ved Haukeland sykehus uttalte nylig: “Det er gjort en rekke randomiserte studier hvor munnbind er testet under influensaepidemier. Alle er negative. Munnbind hjelper ikke mot spredning av influensa i befolkningen. I fjor vår ble det gjort en randomisert munnbindstudie i Danmark. Det er den eneste av sitt slag under corona-epidemien og den var negativ. Det finnes altså ingen randomiserte studier (eller metaanalyse) som viser at munnbind hindrer smittespredning av luftveisvirus i den generelle befolkning. (På sykehus er situasjonen en annen). Instruksen fra Helsedirektoratet er at retningslinjene skal være kunnskapsbaserte og bygge på anerkjent metodikk som graderer kvaliteten av den tilgjengelige kunnskapen. Best kvalitet har kunnskap basert på metaanalyser og randomiserte studier. Dersom metaanalyser og randomiserte studier er negative (ingen forskjell mellom behandlingsgruppen og kontrollgruppen), skal behandlingen ikke anbefales. Helsedirektoratet bryter derfor med sine egne retningslinjer ved sin anbefaling av munnbind. “Et tysk studie fra oktober 2020 som omfattet nesten 26.000 barn, viser at 68% av barna hadde omfattende plager som følge av maskebruken. De vanligste bivirkningene var irritabilitet (60%), hodepine (53%), konsentrasjonsvansker (50%), mindre glede (49%), motvilje mot å gå på skolen/barnehagen (44%), ubehag (42%) nedsatt læringsevne (38%) tretthet/utmattelse (37%).

Norge har hatt lavere dødelighet og smitte sammenlignet med andre land som har hatt utstrakt bruk av masker på skoler. Flere stater i USA har nå droppet påbud om masker på skolen. I Norge har vi nå muligheten til å dra nytte av erfaringene som er gjort i andre land, og vi kan dermed unngå å utsette våre barn for dette smertefulle eksperimentet. Influensasesongen er snart over, la våre barn være i fred! Se vedlagte illustrasjon.

Munnbind dekker over vårt viktigste kommunikasjonsorgan; ansiktet. Ansiktsuttrykk formidler mye viktig informasjon når vi kommuniserer med hverandre, og barn er dessuten spesielt avhengig av å se ansiktet til sine omsorgspersoner og medmennesker for å ha en normal nevrologisk utvikling!
Tildekking av ansiktet vil dessuten forringe barns språkutvikling, hvilket vil være særdeles ugunstig for de 40% av elevene som ikke har norsk som morsmål i Oslos grunnskoler.

Post hoc ergo propter hoc har heller aldri vært vitenskapelig akseptert som konklusjon (“det at smitten gikk ned skyldtes at vi gikk ii Lockdown”), så hvordan gikk dette for seg, mot all vitenskapelig fornuft, i 2020? Vedlagt ligger en illustrasjon fra boken «the transmission of epidemic influenza» av J Edgar Hope- Simpson som gir et inntrykk av illusjonen bak lockdown og dens «effekt» i mars/april 2020, som tilfeldigvis markerer slutten på influensasesongen.

Det bør foreligge en positiv konsekvensutredning som ligger til bunn for beslutningen om å ta en slik diskusjon, i det offentlige rom. Hvor er den?

Vi stiller oss også undrende til hvordan bruk av maske vil påvirke undervisningens kvalitet. Alle som har vært i butikken i det siste vet hvor vanskelig det kan være å høre hva kassereren sier bak et munnbind, selv på en meters avstand. Er det forventet at barn som sitter i et støyete klasserom fylt med barn i bevegelse, skal få med seg hva som blir sagt av lærer eller andre? Det vil dessuten være særdeles anstrengende for et barns ufullstendig utviklede nervesystem. Vi vil kalle det direkte uansvarlig.
Spørsmålene omkring konsekvensen av dette er mange.

Hvor sannsynlig er det at barn skal klare å følge retningslinjene for bruk av et munnbind som i utgangspunktet er beregnet på bruk av voksne i operasjonssalen?

Både FHI og WHO har varslet at feil bruk kan øke smitten. Vil læreren kunne fange opp de barna som sliter psykisk, uten å se deres ansikter?

Barn som allerede har vanskeligheter med å uttrykke seg eller snakker lavt, vil de få det enda vanskeligere? Hva med barn med nedsatt hørsel? Barn med astma?

Hvordan vil bruken av munnbind gjennom skoledagen påvirke følelseslivet og den sosiale utviklingen barn skal ha?

Hvordan vil det påvirke lærernes arbeidsmiljø og arbeidskapasitet?

Skoler i Norge skal være gratis. Hvem skal betale? Hvordan vil dette påvirke mobbing og forebygging av dette?

Bivirkninger av maskebruk er dessuten forverret tannhelse, endrede pustevaner og dårlig ånde. Tannleger rapporterer at pasienter som tidligere har hatt god tannhelse får inflammasjon i tannkjøttet, og pasienter som aldri før har hatt hull, får hull, etter bruk av maske. Inflammasjon i tannkjøttet kan over tid gi økt risiko for hjerteinfarkt og slag. Hvordan vil dette påvirke våre barns helse, unge mennesker som er i utvikling? Forverret tannhelse gir forverret helse.

Nå som vi vet at Covid har en dødelighet på lavt promillenivå, er det lett å se at regjeringens håndtering har sprunget ut fra en overdrevet panikk.

At befolkningen har vært frarøvet en rekke viktige rettigheter i løpet av det siste året har medført en rekke negative konsekvenser, ikke minst for barn og unges psykiske helse. Det er derfor av aller største betydning at dere som sitter med beslutningsansvar og evne til å sette ned foten, tar dette ansvaret på alvor, NÅ!

Er det barna som skal få ansvaret for å “redde” risikogruppen og resten av samfunnet? På hvilket grunnlag vurderer dere å legge et slikt ansvar på deres skuldre? Vurderer dere virkelig å skyve barna foran dere, bruke dem som et skjold for å beskytte en begrenset risikogruppe?

Vi forlanger at vår bekymring tas på alvor, og at dere med en viss faglig integritet går imot dette eksperimentet. “Jeg fulgte bare ordre” er ikke svar godt nok. Vi forventer at dere tar beslutninger som er “til barnets beste”.

På vegne av Fakta for gjenåpning av Norge gruppen.

Referanser for dette brevet:
Illustrasjon som motbeviser regjeringens konklusjon om at lockdown virker:

https://www.researchsquare.com/article/…

https://www.nrk.no/ytring/…

https://www.researchgate.net/publication/…

covid-19-face-masks-community-first-update.pdf

https://www.rigshospitalet.dk/…

https://www.itromso.no/ntb/iriks/…

https://www.bmj.com/content/372/...

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/…

https://www.bmj.com/content/369/…

https://www.sciencedaily.com/releases/…

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/…

https://www.fhi.no/nyheter/2020/…

https://www.aftenposten.no/meninger/…

Innlegg lånt fra Hilde Maxwell, administrator av Facebook gruppen Fakta for Gjenåpning av Norge.


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

«DAGENS TILTAK HENGER IKKE PÅ GREIP»

Takk til Gillian Godtfredesen som delte videoen med Charlotte Haug allerede den 24.februar, 2021

Nå er Dr. Haugs uttalelser også publisert i VG.

Charlotte Haug MD, PhD, MSc.

  • Norsk lege og tidligere redaktør for Tidsskrift for Den norske legeforening. Hun har studert medisin fra Universitetet i Oslo og har doktorgrad i immunologi og infeksjonssykdommer fra samme sted.

Hun har også en mastergrad i helsetjenesteforskning fra Stanford University.

Hun sier masker ikke har noe effekt og hun er kritisk til helsemyndighetenes korona-strategi. Hun mener vi må styre etter hvor mange som blir syke og dør, og ikke smittetall alene.

Hun er ikke alene om å mene dette.

Sommeren 2020 føk smittetallene i været, mens dødstallene holdt seg mer eller mindre på samme nivå. Hvorfor det?

Fordi man begynte å teste fem ganger så mye og med en testmetode som siden første dag har gitt falske positive tall. Oppfinneren selv sa at hans metode ikke er egnet for det formålet den nå brukes til verden over.

Det var veldig tydelige hvordan myndighetene og pressen flyttet sitt fokus vekk fra død og over til smitte.

Helt siden korona starten var alle overskriftene preget av død, død, død, men så snudde det hele til smitte, smitte, smitte og slik har det vært det siden.

Som Dr. Haug sier:

«Myndighetene fokuserer og konsentrerer seg om ordet smitte. Det er jo ikke noe man operer med til vanlig. Man vet f.eks ikke hvor mange som til enhver tid er smittet av forkjølelse eller influensa osv. Det er ikke vanlig…

…det vesentlig er hvor mange som blir syke og om vi kan håndtere det eller ikke.»

Les også artikkelen i VG her:

https://www.vg.no/nyheter/

Innlegg lånt fra Camillo Løken


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

50 millioner døde av maskebruk – Spanske influensaen

Får en til å undre om en kan lære av det man leser. Det gjorde ihvertfall ikke Fauci 🤔

Enda han avla et papir om at flesteparten av de som døde under den spanske influensaen døde faktisk av bakteriell pneumani fra maskebruk. Den samme mannen som vil at du skal bruke maske i dag!

DEN PSYKOLOGISKE EFFEKTEN AV MUNNBIND BRUK HOS BARN SOM IKKE NEVNES MED ET ORD AV HELSEMYNDIGHETENE OG POLITIKERE

Hvorfor nevner ikke helsemyndighetene og politikerne disse beviselige skremmende virkningene ansiktmasker har på barn? Det blir påstått at tiltakene mot c 19 har blitt iverksatt for å beskytte de mest sårbare, så hvorfor er dette da et ikke tema? Finnes det ingen kompetente psykologer i Norge på dette området som er interessert i å kjempe for barnas rettigheter, dvs å ta kampen opp mot at myndighetene vil traumatisere en hel generasjon? 

“Utviklingsmessige og psykologiske konsekvenser for barn ble ikke vurdert av Health Protection Surveillance Center (HPSC) når de ga råd om maskebruk på skolene.

HPSC-veiledningen i forbindelse med masker i skolene ble utstedt utelukkende på grunnlag av internasjonal forskning på Covid-19-smittsomhet, uten konsultasjoner om potensielle effekter på barns utvikling og mental helse.” https://www.irishexaminer.com/

Og den samme mentaliteten som irske myndigheter har når det gjelder munnbindbruk for barn har jo norske myndigheter også når det gjelder munnbindbruk for barn her i Norge. Mildt sagt skremmende spør du meg.

“Vi er avhengige av å se ansiktsutrykkene til hverandre for å forstå hverandre. Med fysisk distansering, økende angst og forstyrrede rutiner pga c 19, så søker vi emosjonell kontakt via andres ansiktsytrykk.

Vi er avhengige av ikke verbal kommunikasjon, og da særlig ansiktsutrykk for å utrykke oss og kommunisere med med andre. Følelsene beskrevet ovenfor, og mange flere blir signalisert gjennom ansiktsutrykkene våre. I flere sammenhenger er ikke verbal kommunikasjon hovedårsaken til at vi forstår hverandre.

Når halve ansiktet vårt er tildekket, så forsvinner mye av den ikke verbale informasjonen og annen informasjon, som hevede øyenbryn og skuldertrekk som er åpenbare når munnen er synlig. Denne tapte informasjonen er som å snakke med noen i telefonen der det er dårlige signaler, der man bare får med seg hvert tredje ord som blir sagt, og signalene til slutt er så dårlige at samtalen blir avbrutt. Effekten etterlater oss med en følelse av å være i mindre stand til å forstå hverandre.

Hvorfor barn synes det er foruroligende med masker? 

Mange yngre barn blir redde og bryter ut i tårer når noen med en maske nærmer seg. Slike reaksjoner er så vanlige hos små barn at noen skoler har forbud mot Halloween parader. En grunn til dette er at utviklingen av ansiktsgjenkjenning er relativt svak hos yngre barn.

Ifølge psykolog Dr. Kang Lee som er psykolog ved Universitetet i Toronto er det ikke før barna er omtrent 14 år gamle at de når voksne ferdighetsnivåer i å gjenkjenne ansikter. Før det har barna en tendens til å se individuelle ansiktsegenskaper i stedet for å gjenkjenne personen som en helhet. Ved å ta på oss masker tar vi bort informasjon som gjør det spesielt vanskelig for barn å gjenkjenne andre og lese emosjonelle signaler, noe som er foruroligende og bekymringsfullt.”
https://www.cugmhp.org/

Still face experiment: Dr. Edward Tronick – 3 minutter spilletid https://www.youtube.com/

“Vi har i flere tiår kjent til at barns emosjonelle velvære delvis avhenger av nevrologisk utvikling, som kommer fra å se ansikter og gjenkjenne følelser. Hvordan alt dette fungerer er ikke helt klart, men som Catherine Herba og Mary Phillips ved London Institute of Psychiatry har forklart, er det nok bevis for at barn trenger å se folk uttrykke sine følelser for å utvikle seg normalt.

Konsekvensene av at vi nå skjuler ansiktene våre bak masker venter på oss i horisonten. Selv om det ikke er studier av denne dimensjonen i barns liv under denne pandemien (i det minste ikke ennå), antyder studier som den av Laurie Bayet og hennes kolleger fra Boston Children’s Hospital at barn mellom 2 og 4 år lærer om følelser ved å se på ansikter. 

Hva vil skje med våre barns utvikling hvis de i et år har langt færre muligheter til å se ansikter og finne ut hvilke følelser som vises? Ingen vet.” https://www.psychologytoday.com

Barn blir traumatisert når de må gå med ansiktsmasker – spilletid 3 minutter https://www.youtube.com/

“Munnbindbruken har allerede begynt å vise psykologiske konsekvenser for barn og voksne, og barn er den største bekymringen. Det er omfattende vitenskapelige bevis som støtter ideen om at ansiktsmasker er mentalt og fysisk skadelige, og viser at vedvarende bruk av ansiktsmasker skader barns kognitive utvikling. Bruk av munnbind begrenser ikke bare uttrykk for sosiale signaler sterkt, men enda viktigere er at regelmessig bruk av masker forårsaker ugunstig mentalt traume ved deindividualisering, frykt og angst som forstyrrer hjernens struktur og utvikling.

Følgene har allerede blitt tydelig i skolene, der lærere og omsorgspersoner har fått beskjed om å bruke klare ansiktsmasker for å forhindre at følelsesmessige traumer og begrenset kognitiv utvikling forverres hos små barn. Det at dette er implementert viser at fagpersoner er klar over den psykologiske skaden de påfører barn ved å bruke masker. Utviklingspsykologer uttaler at “masker kan forsinke læring”, og at denne avgjørende avhengigheten av ansikter og munner for språkutvikling er “et læringsverktøy på samme måte som bøker er.” Å fjerne barns evne til å analysere ansikter hindrer deres utvikling av sosiale signaler som er påviselig skadelig for dem.

Effektene av vedvarende bruk av ansiktsdekkende munnbind på menneskets psykologi har blitt studert i flere tiår og har vist seg å resultere i ugunstig psykisk traume.  Den amerikanske psykologen, Philip Zimbardo (1969) fant bevis på deindividualisering som et resultat av å ha på seg munnbind. Studiene hans viste “en redusert bekymring for sosial evaluering” og en reduksjon av en persons “terskel for å uttrykke hemmet atferd”. Noen observasjoner inkluderte “mulige hukommelsessvikt” og til og med forvrengninger av virkeligheten.

Når munnbindbruk forårsaker uønsket psykisk traume hos voksne, er det selvfølgelig også skadelig for barnas psyke, ikke bare på grunn av mangelen på individuell identitet som barna trenger for å blomstre, men også i betydningen av tilbakevendende fryktresponser knyttet til konstant daglig påminnelse om at deres venner og familie er vandrende “sykdomsfabrikker”. Barn trenger å sitte og leke med andre barn, og når de ikke er i stand til det på grunn av frykten voksne har, utgjør dette en risiko for barn som er langt mer alvorlig enn å få virus.

Det er data om utviklingen av en dypere forståelse av betingede fryktresponser hos mennesker i alle aldre; barn er imidlertid mest utsatt for drastisk kognitiv tilbakegang som et resultat av å være i en tilstand av frykt og angst. Hemming av riktig sosial interaksjon og ansiktsgjenkjenning har vist seg å gi frykt og angst hos babyer og barn. I følge John Hopkins Medicine, “opplever babyer fremmed angst og klamrer seg til foreldrene når de blir konfrontert med folk de ikke kjenner igjen,” slik at babyer som blir utsatt for å se foreldre og andre voksne med ansiktsmasker, hindrer babyene i å gjenkjenne ansiktene til menneskene rundt dem som forårsaker at babyene blir stresset. Dette støttes av annen forskning og har blitt studert og dokumentert i flere tiår.

I følge National Scientific Council on the Developing Child, “så viser vitenskapen at eksponering for omstendigheter som gir vedvarende frykt og kronisk angst kan få livslang konsekvenser ved å forstyrre hjernens utvikling”. Barns kognitive utvikling påvirker dem hele livet, så selv om samfunnet vil vokse fra denne pandemien, kan det hende at barna aldri vil gjøre det.

Denne fryktens pandemi når langt utover betingede fryktresponser. Noen få psykologer gir foreldre råd om hvordan de trygt kan bringe disse nyhetene til barn på en måte som er mindre traumatiserende; det faktum at slike drastiske tiltak må treffes for å lokke barn til å bære ansiktsmasker, bør være bevis nok til at fremgangsmåten er skadelig for dem.

I begynnelsen av juli (2020) fortalte barnepsykolog Dr. Joe Ackerson til MSNBCs WVTM13 News at foreldre bør begynne gradvis å tilpasse barna sine til ideen om å bruke masker ved å gjøre det “morsomt” og ved å legge maskene på bamser og leker, slik at de blir komfortable med ideen om å bære ansiktsmaske hver dag “til fordel for andre mennesker.” Denne ideologien er farlig fordi barna blir vant til ideen om at de må være ukomfortable for at andre skal ha det bra.

Det har blitt tydelig at munnbindmandatene ikke er forankret i vitenskapen, men snarere i det Kurt Riezler fra American Journal of Sociology kaller “kollektiv usikkerhet.” Han forklarer at dette er “marerittet i det moderne industrisamfunnet”, at det “er et psykologisk fenomen med litt kompleksitet. Det er ikke bare den økonomiske usikkerheten forårsaket av masseledighet. ” Dette kan lett beskrives som en tilstand som er uhyggelig lik det amerikanerne for øyeblikket er vitne til og opplever. Den håndgripelige tilsidesettelsen av utviklingen av barn, i tillegg til krenkelsen av amerikanernes gudgitte friheter, kan munnbindpåbud bare forklares som en unnskyldning for å undertrykke enkeltpersoner i det frie samfunnet.

Følgelig er effekten som disse uvitenskapelige mandatene foreslår for barn umålelig. Det er flere bevis som støtter den kortsiktige og langsiktige risikoen ved vanlig ansiktsmaskebruk for barn og voksne, så hvorfor er disse retningslinjene fortsatt på plass nesten 6 måneder inn i en pandemi? Å venne barn til ideen om å måtte dekke til ansiktene sine er ikke normalt, og barna vet det, så å fremstille det som det “nye normale” er emosjonelt, mentalt og fysisk skadelig for barn overalt. Det virker som om den virkelige pandemien er frykt, og den har vist seg å være mer destruktiv enn noen sykdom. I dag er det tydeligere enn noensinne at regjeringen aldri vil være på folkets sin side, så det er opp til alle borgere å beskytte barna i samfunnene sine mot tyranni som søker å begrense, plyndre og nedbryte det Gud har gitt hver enkelt.” https://floridacitizensalliance.com/

Bekymringsmelding fra barnepsykologer https://steigan.no

Forskning: barn har store plager ved bruk av munnbind https://steigan.no

Kan noen forklare meg hvordan denne ene studien som påstår at munnbind er effektivt mot c 19 https://www.nature.com/ trumfer disse 90 studiene du finner her som viser det motsatte? https://olehartattordet.blogg.no/

20 grunner til at obligatoriske ansiktsmasker er usikre, ineffektive og umoralske https://liberlysing.no/

“Barn sprer ikke corona smitte. I dette finske studiet ble 11.000 barn testet.” http://tt.omni.se/

“Ingen barn som ikke allerede var alvorlig syke, har dødd av Covid-19 i Storbritannia, har en stor studie indikert, med forskerne som sier at resultatene skal berolige foreldre når en ny skoleperiode begynner. Studien så på 260 sykehus i England, Wales og Skottland. Av de 69 500 pasientene som ble innlagt med påvist Covid-19 de første seks månedene av året, var 651 – eller 0,9 prosent – under 19 år.” https://www.thetimes.co.uk/

Denne australske rapporten som det vises til her kan jo IKKE myndighetene og pressen ha fått med seg nå de snakker om munnbindpåbud for skolebarn:

“Forsker på immunologi og virologi ved Instituttet for biomedisin ved Århus universitet, Christian Kanstrup Holm sier i et intervju med TV2ØstJylland (se fra 11:20):

«Vi vet faktisk veldig lite om akkurat hvordan koronaviruset sprer seg i samfunnet. Men akkurat rundt skolene vet vi faktisk mye. Jeg har en rapport her, som det ikke er tid til å lese gjennom her. Men den samler alle studiene som er gjort i verden og prøver å finne ut hva som er opp og ned i dette.

Konklusjonene i disse studiene er egentlig litt av noen vekkere: Elevene på skolen smitter ikke hverandre. Og de smitter faktisk ikke lærerne sine heller. Faktisk er barn i skolealder utrolig dårlige til å overføre smitte.»

Intervjueren: ′′ Så det finnes rett og slett ingen bevis eller, det finnes ingen bevis for at å stenge en skole selv hindrer virus i å spre seg – hvorfor gjør du det?»

Holm: – ′′ Ja, jeg vil faktisk gå lenger enn det, det finnes faktisk bevis for å si at det IKKE nytter. Så bevisbyrden er rimelig klar. Det nytter ikke å legge ned skoler, det er tydeligvis ikke der barn smitter, så hvorfor gjør man det? Vel, jeg synes du bør spørre politikerne. Jeg antar de har lest de samme rapportene jeg har, ellers har de sovet i klassen. Å legge ned skoler vil ikke påvirke smitten.» (…) ′′ Jeg forstår ikke hvorfor vi våger å gamble med unge menneskers psykiske helse.»

Vi kontaktet Christian Kanstrup Holm og spurte ham hvilken rapport han viste til i intervjuet. Han svarte raskt, sjøl om det var seint på kvelden, og viste til denne rapporten fra Australia:” https://steigan.no/ Report-summary-COVID-19-in-victorian schools https://www.dhhs.vic.gov.au/

Fra Tidsskriftet Den Norske Legeforening 28. januar 2021:

“Risikoen for at unge under 20 år er primær smittekilde er lavere enn for voksne (relativ risiko 0,56, 95 % konfidensintervall 0,37 til 0,85), viste en systematisk oversikt basert på 18 studier om smittespredning. Risikoen for å være primær smittekilde var dessuten lavere i yngre aldersgrupper sammenlignet med ungdom. I en ny stor studie var forekomst av antistoffer tre ganger høyere hos foreldre sammenlignet med deres barn (1–10 år). Dette taler imot at barn er en viktig smittekilde inn i familien.

Skolestenging har ofte blitt begrunnet med funn fra modelleringsstudier. Mange av modellene er imidlertid basert på en antagelse om at barn smitter i like stor grad som voksne – en antagelse som nå ser ut til å ikke være riktig.

Etter snart et år med pandemi vet vi at smittespredning kan skje i barnehager og skoler og at det skjer i større grad blant ungdom enn barn. Så langt utgjør dette imidlertid en liten andel av den totale smitten. Smitteøkningen i Europa høsten 2020 kan ikke tilskrives gjenåpning av skoler, og skolestenging alene har liten effekt på begrensning av smittespredningen. Svært få unge blir alvorlig syke, og indirekte følger av inngripende tiltak er mer bekymringsfulle.

Når historien om pandemien skal skrives, vil den ikke bare handle om smittetall, antall innleggelser og døde, men om hvordan samfunnet tok vare på barn og unge.” https://tidsskriftet.no Vitenskapen er det beste verktøyet vi har til å finne sannheten med, men hvis de som bruker dette verktøyet ikke har rent mel i posen, så vil dette verktøyet bli deretter, i verste fall så kan det brukes til å fremme usannheter og propaganda. Vitenskapen vil være særlig utsatt for dette når økonomien sitter i førersetet, og når vitenskapsmenn og kvinner vet at de kan miste jobben hvis de ikke viser til resultater som støtter det oppdragsgiveren forventer seg. Og at forskningen mere og mere har blitt et verktøy for politisk og økonomisk vinning og ikke et verktøy for å finne sannheten, det finnes det dokumentasjon på i bøtter og spann:  https://olehartattordet.blogg.

Et virus som er mye mere skremmende og farligere enn c 19 https://olehartattordet.blogg.no

Korona kavalkade – hvor mye av dette har du fått med deg? https://olehartattordet.blogg.no/

Innlegg lånt fra https://olehartattordet.blogg.no


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Jeg trengte en oppvekker og i dag fikk jeg den på vei ut av Rema butikken.

Ei dame i 30 årene kom imot meg vill i blikket og utbasunerte høyt at masken min ikke var forskriftsmessig høyt over nesen.

Ble ett øyeblikk forbannet, men det skremte blikket i øynene hennes sa alt, Maske psykose!

Hadde en nesten lik situasjon for noen uker siden på toaletten i Byhaven av alle steder og det var da en godt voksen mann som påpekte at jeg sto for nær vasken da jeg skulle vaske hendene.

Det finnes massiv empirisk forskning som påviser at folk tørner etter denne type langvarig og fornedrende diktatorisk undertrykkelse fra myndigheter. I Norge og Trondheim har vi vært for passive og tause. Den konstante flommen av hersketeknikker har hatt sin virkning. Det er på høy tid å si seriøst ifra nå at her går grensen!

  • Robert Rydberg

Maskebrann i USA

Deilig å se det! 😁

MASKER: Risikoreduksjon eller religion? (video)

Besøk youtube kanalen Johnathan Briggs for flere videoer.

Hvorfor ansiktsmasker ikke virker, ifølge vitenskapen (video)

Se en engelsk talende video om hvorfor munnbind ikke virker.