Ti fakta om Europarådet

Artikkel | Sist oppdatert: 25.06.2020

Ti korte punkter som forteller hva Europarådet er, blant annet at organisasjonen ikke er en del av EU, men at alle EUs medlemsland også er med i Europarådet.

 • Europarådet ble dannet i 1949 i London og er den eldste av de europeiske samarbeidsorganisasjonene. Den har sitt sete i Strasbourg i Frankrike. Norge var en av ti grunnleggere av organisasjonen. 
 • Europarådet består i dag av 47 medlemsland med til sammen 820 millioner innbyggere.   
 • Som medlem i Europarådet må statene forplikte seg til å respektere bindende standarder for menneskerettigheter, rettsstat og demokrati. Europarådet overvåker at disse forpliktelsene overholdes.  
 • Europarådet er ikke en del av EU, men alle EUs medlemsland er også med i Europarådet. I tillegg har Europarådet 19 medlemsland som ikke er med i EU (inkl. Russland og Tyrkia).  
 • Europarådet vedtar både konvensjoner og anbefalinger. Europarådet har vedtatt over 215 bindende konvensjoner innenfor rettslig samarbeid og kriminalitetsbekjemping, menneskerettigheter, lokaldemokrati, kultur, utdanning, helse, sosiale og økonomiske spørsmål.  
 • Et av Europarådets viktigste resultat er vedtakelsen av Den europeiske menneskerettighetskonvensjon som danner grunnlaget for Den europeiske menneskerettsdomstolen. Domstolens rettspraksis har fått stor betydning for utviklingen av menneskerettighetenes stilling i Europa. 
 • Europarådet har også oppnådd at alle medlemsland har avskaffet dødsstraff.  
 • Europarådets sekretariat befinner seg i Strasbourg, og ledes av Europarådets generalsekretær. Europarådets høyeste politiske beslutningsorgan er Ministerkomitéen som består av utenriksministrene fra de 47 medlemsstatene. I det daglige virke representeres utenriksministrene av de respektive landenes ambassadør til Europarådet. Formannskapet i Ministerkomiteen skifter hvert halvår. 
 • Generalsekretæren er sjef for Europarådets sekretariat på omlag 2500 ansatte og velges av parlamentarikerforsamlingen for en periode på fem år. Norske Thorbjørn Jagland ble i september 2009 valgt til generalsekretær. Han ble gjenvalgt for fem nye år i juni 2014, med overveldende flertall. I juni 2019 overtok Marija Pejčinović Burić fra Kroatia posten som generalsekretær.
 • Parlamentarikerforsamlingen (Pace) er et rådgivende organ som består av parlamentarikere fra medlemslandenes nasjonalforsamlinger. Forsamlingens 324 medlemmer (og like mange møtende varamedlemmer) fordeles proporsjonalt etter innbyggertall. Den norske delegasjonen består av fem faste representanter og fem vara, og ledes for tiden av stortingsrepresentant Ingjerd Schou (Høyre). Forsamlingen avholder én ukes lange sesjoner fire ganger i året. Pace velger generalsekretær ved hemmelig avstemning.  

Se også Europarådets nettside og Norges delegasjon til Europarådet.

Innlegg hentet fra regjeringen.no

Covid-19 vaksiner: etiske, juridiske og praktiske hensyn

Forfatter (e): Parlamentarisk forsamling
Opprinnelse: Forsamlingsdebatt 27. januar 2021 (5. samling) (se dok. 15212, rapport fra komiteen for sosiale spørsmål, helse og bærekraftig utvikling, ordfører: Jennifer De Temmerman). Tekst vedtatt av forsamlingen 27. januar 2021 (5. sitting).

 • 1 Pandemien til Covid-19, en smittsom sykdom forårsaket av det nye coronavirus SARS-CoV-2, har forårsaket mye lidelse i 2020. I desember hadde mer enn 65 millioner tilfeller blitt registrert over hele verden og mer enn 1,5 millioner liv hadde gått tapt . Sykdomsbyrden av selve pandemien, så vel som folkehelsetiltakene som kreves for å bekjempe den, har ødelagt den globale økonomien og lagt blotte eksisterende feillinjer og ulikheter (inkludert tilgang til helsevesen) og forårsaket arbeidsledighet, økonomisk forfall og fattigdom.
 • 2 Rask distribusjon over hele verden av trygge og effektive vaksiner mot Covid-19 vil være viktig for å inneholde pandemien, beskytte helsevesenet, redde liv og bidra til å gjenopprette globale økonomier. Selv om ikke-farmasøytiske inngrep som fysisk distansering, bruk av ansiktsmasker, hyppig håndvask, samt nedstengning og stenging, har bidratt til å bremse spredningen av viruset, øker infeksjonsfrekvensen nå igjen over det meste av verden. Mange av Europarådets medlemsland opplever en ny bølge som er verre enn den første, mens befolkningen i økende grad opplever «pandemisk utmattelse» og føler seg demotivert over å følge anbefalt atferd for å beskytte seg selv og andre mot viruset.
 • 3 Selv raske, sikre og effektive vaksiner er imidlertid ikke et umiddelbart universalmiddel. Etter julesesongen på slutten av året 2020 og begynnelsen av 2021, med sine tradisjonelle innendørssamlinger, vil smittefrekvensen trolig være veldig høy i de fleste medlemsland. I tillegg er en sammenheng nettopp blitt vitenskapelig etablert av franske leger mellom utetemperaturer og sykdomsforekomst på sykehusinnleggelser og dødsfall. Vaksinene vil uten tvil ikke være tilstrekkelig for å redusere infeksjonsraten betydelig denne vinteren – spesielt når man tar i betraktning at etterspørselen langt overstiger tilbudet på dette tidspunktet. Et skinn av «normalt liv» vil således ikke kunne gjenopptas selv under de beste omstendighetene før tidligst i midten til slutten av 2021.
 • 4 For at vaksinene skal være effektive, vil vellykket utplassering og tilstrekkelig opptak være avgjørende. Imidlertid kan hastigheten vaksinene utvikles på være vanskelig å bekjempe utfordringer for å bygge opp tillit til dem. En rettferdig utplassering av Covid-19-vaksiner er også nødvendig for å sikre effektiviteten av vaksinen. Hvis det ikke distribueres bredt nok i et område som er hardt rammet av et land, blir vaksiner ineffektive til å stanse tidevannet til pandemien. Videre kjenner viruset ingen grenser, og det er derfor i hvert lands interesse å samarbeide om å sikre global rettferdighet i tilgang til Covid-19-vaksiner. Vaksinehilsen og vaksine-nasjonalisme har kapasitet til å spore den hittil overraskende raske og vellykkede Covid-19-vaksineinnsatsen, ved å la SARS-CoV-2-viruset mutere og dermed stumpe verdens mest effektive instrument mot pandemien så langt.
 • 5 Internasjonalt samarbeid er derfor nødvendig nå mer enn noensinne for å få fart på utvikling, produksjon og rettferdig og rettferdig distribusjon av Covid-19-vaksiner. Covid-19 Vaccine Allocation Plan, også kjent som COVAX, er det ledende initiativet for global vaksineallokering. Sammen ledet av Verdens helseorganisasjon (WHO), Vaccine Alliance (Gavi) og Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), trekker initiativet finansiering fra abonnementsland for å støtte forskning, utvikling og produksjon av et bredt spekter av Covid -19 vaksiner og forhandle om priser. Tilstrekkelig vaksineadministrasjon og logistikk i forsyningskjeden, som krever internasjonalt samarbeid og forberedelser fra medlemsstatene, vil også være nødvendig for å levere vaksinene mot viruset på en sikker og rettferdig måte. I den forbindelse gjør parlamentarisk forsamling oppmerksom på veiledning for land om programberedskap, gjennomføring og beslutninger på landsnivå utviklet av WHO.
 • 6 medlemsstater må allerede nå utarbeide sine vaksineringsstrategier for å fordele doser på en etisk og rettferdig måte, inkludert å bestemme hvilke befolkningsgrupper som skal prioriteres i de innledende stadiene når forsyningen er kort, og hvordan man kan utvide vaksinasjonen som tilgjengelighet av en eller flere Covid- 19 vaksiner forbedres. Bioetikere og økonomer er i stor grad enige om at personer over 65 år og personer under 65 år med underliggende helsemessige forhold som gir dem en høyere risiko for alvorlig sykdom og død, helsepersonell (spesielt de som jobber tett med personer som er i høyrisikogrupper ), og folk som arbeider i viktig kritisk infrastruktur, bør få prioritert vaksinatilgang. Barn, gravide og ammende, som det foreløpig ikke er tillatt noen vaksine for, bør ikke glemmes.
 • 7 Forskere har gjort en bemerkelsesverdig jobb på rekordtid. Det er nå for myndighetene å handle. Forsamlingen støtter FNs generalsekretærs visjon om at en Covid-19-vaksine må være et globalt publikumsgode. Immunisering må være tilgjengelig for alle, overalt. Forsamlingen oppfordrer dermed medlemslandene og EU til å:
  • 7.1 med hensyn til utvikling av Covid-19 vaksiner:
   • 7.1.1 sikre forsøk av høy kvalitet som er sunne og gjennomført på etisk måte i samsvar med de relevante bestemmelsene i konvensjonen om menneskerettigheter og biomedisin (ETS nr. 164, Oviedo-konvensjonen) og dens tilleggsprotokoll angående biomedisinsk forskning (CETS nr. 195), og som gradvis inkluderer barn, gravide og ammende mødre;
   • 7.1.2 sørge for at reguleringsorganer som har ansvar for å vurdere og godkjenne vaksiner mot Covid-19 er uavhengige og beskyttet mot politisk press;
   • 7.1.3 sikre at relevante minimumsstandarder for sikkerhet, effekt og kvalitet på vaksiner blir opprettholdt;
   • 7.1.4 implementere effektive systemer for overvåking av vaksinene og deres sikkerhet etter utrullingen til den generelle befolkningen, også for å overvåke deres langsiktige effekter;
   • 7.1.5 innføre uavhengige vaksinekompensasjonsprogrammer for å sikre kompensasjon for unødig skade og skade som følge av vaksinering;
   • 7.1.6 være spesielt oppmerksom på mulig innsidehandel fra farmasøytiske ledere, eller farmasøytiske selskaper som uriktig beriker seg på offentlige bekostninger, ved å implementere anbefalingene i resolusjon 2071 (2015) om folkehelse og legemiddelindustriens interesser: hvordan garantere forrang for folkehelseinteresser?
   • 7.1.7 overvinne hindringene og restriksjonene som følge av patenter og immaterielle rettigheter, for å sikre bred produksjon og distribusjon av vaksiner i alle land og til alle borgere;
  • 7.2 med hensyn til tildeling av Covid-19-vaksiner:
   • 7.2.1 sikre respekt for prinsippet om rettferdig tilgang til helsehjelp som fastsatt i Oviedo-konvensjonens artikkel 3 i nasjonale vaksineallokeringsplaner, og garantere at Covid-19-vaksiner er tilgjengelige for befolkningen uavhengig av kjønn, rase, religion, lovlig eller sosioøkonomisk status, betalingsevne, beliggenhet og andre faktorer som ofte bidrar til ulikheter i befolkningen;
   • 7.2.2 utvikle strategier for en rettferdig fordeling av Covid-19-vaksiner i medlemslandene, idet man tar i betraktning at tilbudet i utgangspunktet vil være lavt, og forberede seg på hvordan man kan utvide vaksinasjonsprogrammene når tilbudet utvides; følge rådene fra uavhengige nasjonale, europeiske og internasjonale komiteer og institusjoner for bioetikk, samt WHO, i utviklingen av disse strategiene;
   • 7.2.3 sørge for at personer innenfor de samme prioriterte gruppene blir behandlet likt, med spesiell oppmerksomhet mot de mest utsatte menneskene som eldre personer, de med underliggende forhold og helsepersonell, spesielt de som jobber tett med personer som er i høyrisiko grupper, så vel som folk som jobber i viktig infrastruktur og i offentlige tjenester, spesielt innen sosiale tjenester, offentlig transport, rettshåndhevelse og skoler, så vel som de som jobber i detaljhandel;
   • 7.2.4 fremme rettferdighet i tilgang til Covid-19-vaksiner mellom land ved å støtte internasjonal innsats som tilgang til Covid-19 Tools Accelerator (ACT Accelerator) og dens COVAX-anlegg;
   • 7.2.5 avstå fra å lagre Covid-19-vaksiner som undergraver andre lands evne til å anskaffe vaksiner for befolkningen, sørge for at lagring ikke betyr at prisene på vaksiner øker fra de som lager til de som ikke kan, gjennomføre revisjon og due diligence for å sikre rask utplassering av vaksiner til minimumskostnader basert på behovet ikke markedsstyrke;
   • 7.2.6 sørge for at hvert land er i stand til å vaksinere sine helsearbeidere og sårbare grupper før vaksinasjon blir utrullet til ikke-risikogrupper, og dermed vurdere å donere vaksinedoser eller godta at land som ennå ikke har vært i stand til å prioritere å gjøre det, med tanke på at en rettferdig og rettferdig global tildeling av vaksinedoser er den mest effektive måten å slå pandemien og redusere de tilknyttede sosioøkonomiske byrdene;
   • 7.2.7 sørge for at Covid-19-vaksiner hvis sikkerhet og effektivitet er etablert, er tilgjengelig for alle som trenger dem i fremtiden, ved å benytte obligatoriske lisenser der det er nødvendig mot betaling av royalties;
  • 7.3 med hensyn til å sikre høyt vaksineopptak:
   • 7.3.1 sørge for at innbyggerne blir informert om at vaksinasjonen IKKE er obligatorisk og at ingen er politisk, sosialt eller på annen måte presset til å bli vaksinert, hvis de ikke ønsker å gjøre det selv;
   • 7.3.2 sørge for at ingen blir diskriminert for ikke å ha blitt vaksinert på grunn av mulige helserisiko eller ikke ønsker å bli vaksinert;
   • 7.3.3 ta tidlige effektive tiltak for å motvirke

Informasjon hentet fra pace.coe.int

Oversatt av Albert Fladby

Les mer om Europarådet:
regjeringen.no