Coronavirus Origins

World wide freedom rally Oslo 15 Mai 2021

Bli med på Taler, sang, intervjuv og stemningsglimt fra freedom rally i Oslo 15 Mai 2021. Fra Stortinget, Grunerløkka og Grønland i Oslo. Denne ettermiddagen og kvelden ble en festreise gjennom Oslo.

Bortsett fra to episoder der enkelt personer ropte hatefult og kasta ting ut av vinduet i leiligheten sin så var det først og fremst mange folk langs ruta som aplauderte, smilte til oss og gav tommelen opp.

Flere ble også med oss på våre forskjellige stopper som ble en multikulturell frihetsfest og protest gjennom Oslos østkant.

Her er min tale, datra mi med diktopplesning av mitt dikt, Svein Østvik sin apell, doktor Heiko Santelman, sang av Grace, sang av to operasangere, dans og div andre appeller og taler! Fikk også til ett lite intervju på tampen av kvelden.

Alarm fra India!

Det strømmer på med meldinger fra India om at bildet vi blir presantert om Covid epidemi ikke stemmer.

Både falske diagnoser og at myndighetene sulter ihjel deler av befolkningen. I tillegg er det avslørt at enkelte bilder i Europeiske medier av Covid døde er bilder som ble tatt av døde etter gass explosjonen våren 2020.

Her kommer en sterk videohilsen fra en Indisk mann om hva som er den virkelige situasjonen i India nå! I tillegg til min egen hilsen om hva valg du står ovenfor og at tiden renner ut!

Det pågår ett folkemord i India. Folk dør ikke av Covid i India. Men dødstallene steg rett opp etter at de begynte med masse Covid genvaksinering av en allerede sykelig befolkning. I tillegg ødelegger myndighetene avlingene til bønder, tømmer butikker for matvarer og sulter til døde de fattigste i befolkningen.

Det har også kommet meldinger fra Indere om at myndighetene bruker politi til å samle sammen hjemløse de senere setter som covid døde.

Slik brukes India, som Whuhan i 2020, til å spre ubegrunnet frykt og tvinge etternølerne av verdens befolkning til å godta tyranny, slaveri og experimentell genterapinjeksjon.

Politiker og helse rådgiver Ilena Rachel Daniel intervjuet om Green pass på Nederlandsk sending!

Alarm Call fra Israel!

Den Israelske helserådgiver og politiker Ilena Rachel Daniel intervjuet på Nederlandsk sending.

Ilena Rachel forteller alarmerende nyheter om segregering, apartheid og diskriminerende Green pass( vaksine pass) som er rullet ut i Israel. Der green pass brukes som en første annenrangs klassifisering av borgere.

Hun forteller også om hvordan myndighetene har gått med på at egen befolkning skal delta i pfizer experimentelle genterapi «vaksine» samt være utstillingsvindu for vaksinepass planer for resten av verden.

Dette er liv eller død og vi må stå sammen og slå sammen alle gode krefter globalt mot disse forbrytelser. Dem har emperiers økonomi og makt bak seg forteller hun. Men vi har alt å tape på ikke og ta kampen opp og alt å vinne på å ta kampen opp!

Koronaviruset – kryssimmunitet, flokkimmunitet og vaksineutvikling

Det har vært uklart hvorfor det nye sarsviruset (sars-CoV-2) rammer et lite mindretall hardt, mens de aller fleste synes å være beskyttet og utvikler mild eller ingen sykdom. En forklaring kan være kryssimmunitet grunnet tidligere eksponering for sesongkoronavirus.

En immunreaksjon mot et virusantigen gir opphav til hukommelses-B-celler, antistoffutskillende plasmaceller og hukommelses-T-celler. Slike celler og antistoff kan potensielt kryssreagere mot andre antigener. Dette kalles en immunologisk kryssreaksjon og gir kryssimmunitet mot smitte. I det følgende omtales først det nye og det forrige sarsviruset, reseptoren de benytter for opptak og et eksempel på kryssimmunitet. Deretter introduseres sesongkoronavirus som forårsaker luftveissykdom, og som kanskje kan være årsaken til en delvis beskyttelse i befolkningen. Til slutt forklares hvordan antistoff kan hjelpe covid-19-pasienter med alvorlig sykdom og hvorfor det er godt håp om en effektiv vaksine.

Det første sarsviruset (sars-CoV-1) kom til Sør-Kina i 2002, trolig via flaggermus, og ble oppdaget i 2003 (ramme 1). Tidlig i mars 2020 gjorde en tysk forskergruppe i Göttingen et spennende funn. Det viste seg at sars-CoV-2 binder seg til samme opptaksreseptor som sarsviruset benytter for å ta seg inn i epitelcellene. Viruset benytter spike (S)-protein i virusmembranen for å binde seg til angiotensinkonverterende enzym 2 (ACE2) på epitelcellene (figur 1) (1). ACE2 uttrykkes på i) apikal side av lungeepitelceller og enterocytter i tynntarmen, ii) på endotelceller i blodkar, iii) i nyrene og i hjertet (24). Fordelingen av opptaksreseptoren forklarer lunge- og gastrointestinalsymptomer og muligheten for nyre- og hjertemuskelskade sent i den siste sykdomsfasen (58).

Ramme 1 Historien om humane koronavirus (11)

Fra 1960-årene og frem til årtusenskiftet var det beskrevet bare to sesongkoronavirus som ga relativt milde luftveissymptomer (HCoV-229E og HCoV-OC63).

Sars-CoV (severe acute respiratory syndrome coronavirus) kom til Guangdong (Kanton)-provinsen nord for Hongkong, Kina i 2002. Det var antagelig overført fra et dyrereservoar og smitte fra dyr til menneske. Viruset ble først beskrevet året etter. Sars var aktivt i 26 land og smittet 8 000 mennesker i 2003. Viruset har ACE2 som reseptor.

I 2004 fikk vi HCoV-NL63, som ble oppdaget i Nederland. Sammen med HCoV-OC63 gir antagelig dette viruset mest sykdom globalt. Se teksten og referansene.

Sesongkoronaviruset HCoV-HKU1 ble oppdaget i Hongkong i 2005, men har antagelig lenge hatt global sirkulasjon og bidratt til den samme bredden av symptomer som NL63 og OC43, dvs. lette luftveisinfeksjoner, sjelden med sykeinnleggelser, hos små barn, eldre og hos pasienter med trekk av immunsvikt.

I 2012 fikk vi mers-CoV (Middle East respiratory syndrome coronavirus), som ble beskrevet i Saudi-Arabia. Viruset stammer trolig fra dromedarer (Camelus dromedarius, ofte kalt arabiske kameler) og forårsaker akutt alvorlig respirasjonssvikt og diaré. Sykdommen var dødelig hos hele 35 % av de smittede. Viruset smittet heldigvis lite mellom mennesker, men rammet mennesker i en rekke land i Midtøsten. Pasientene ble som regel smittet av dromedarer, som igjen er smittet av flaggermus. Personer i rammede land som har risiko for smitte, bes om å avstå fra å drikke dromedarmelk eller spise dromedarkjøtt som ikke er godt stekt.FIGUR 1

Figur 1

Sars-CoV-2 har en overflate med spike (S)-proteiner som tillater binding til epitelceller som uttrykker ACE2. Sars-CoV-2-viruset kan nøytraliseres av antistoff som blokkerer S-proteinets binding til ACE2. Pasienter som har blitt friske fra covid-19, har langlivete antistoffer som kan nøytralisere sars-CoV-2, såkalte kryssreaktive antistoffer som gir kryssimmunitet (1). DPP-4 = dipeptidylpeptidase-4.

Langvarig immunitet og kryssimmunitet

Pasienter som overlevde sarsvirussykdom i 2003 dannet nøytraliserende antistoffer mot S-proteinet. Slike antistoffer var til stede i minst to år etter at pasientene hadde blitt friske. Dette var den første indikasjonen på at sarspasienter kunne utvikle langvarig immunitet mot sarsvirus (9). Det viste seg for noen uker siden at konvalesentserum fra pasienter som overlevde sarssykdom, kunne nøytralisere binding av det nye sarsviruset til ACE2 (figur 1) og dermed blokkere opptak av sars-CoV-2 i cellene (1). Serumet blokkerte imidlertid ikke mers-CoV, det tredje av de dødelige koronavirusene. Mers-CoV benytter en helt annen opptaksreseptor (1011) (se ramme 1 for gjennomgang av humane koronavirus). En annen forskningsgruppe viste at sarsserum også blokkerte et koronavirus fra flaggermus (1213). Dette var gode nyheter, fordi det betyr at vi har en situasjon med kryssimmunitet, altså at immunitet og antistoffsvar mot ett virus kan ha betydning for et helt annet.

Et av de fire sesongkoronavirusene, HCoV-NL63 (humant koronavirus NL63), benytter også ACE2 til opptaksreseptor (1415). Dette viruset ble oppdaget i Nederland i 2004 og forårsaker smitte i influensasesongen. Det er estimert at 5 % av influensalignende sykdom skyldes NL63 (1114). Viruset rammer spesielt barn og kan forårsake sykehusinnleggelse med bronkiolitt (1621) og respirasjonssvikt hos eldre og immunsupprimerte (1114). Beskyttende antistoffer fra mor forekommer frem til tremånedersalderen, og de fleste barn serokonverterer innen de første 20 levemånedene (1116).

Det er ikke tidligere undersøkt systematisk, men en studie viste at sarspasienter utviklet stigende titer av antistoff som kryssreagerte mot sesongkoronavirusene. Antistoffer mot HCoV-NL63 økte ca. ti ganger (22). Dette kan kanskje forklares av at S-proteinet på NL63 binder på de samme tre stedene på ACE2 (23). S-proteinene er riktignok forskjellige, men antistoffer som etterligner bindingsstedene på ACE2, vil kunne tenkes å blokkere opptak.

Hvis det er tilfelle at antistoffer eller T-celler mot sesongkoronavirus delvis beskytter mot sars-CoV-2, så er det allerede en flokkimmunitet i befolkningen som kan forklare at de fleste (tilsynelatende) ikke lar seg smitte i særlig grad

T-celler har også avgjørende betydning for immunitet mot koronavirus (2426). Finnes det T-celler mot sesongkoronavirus som kryssreagerer med sars-CoV-2- peptider? Foreløpig upubliserte resultater fra C. Myklebust, J. York og L.A. Munthe (manuskript under utarbeiding) tyder på at dette kan være tilfellet. Vi finner nemlig at det er rikelig med fellesantigener mellom virusene. Et eksempel er sars-CoV-2-replikaseproteinet som inneholder en aminosyresekvens, ALGGSVAIK, som bindes med høy affinitet og stabilitet til HLA-A*1101. Dette er identisk (9/9 aminosyrer) til det som finnes i HCoV-OC43, det nest vanligste sesongkoronaviruset, mens de tre andre sesongkoronavirusene har aminosekvenser som har 8/9-likhet. Dette og mange flere eksempler kan ha gitt langlivete hukommelses-T-celler som først reagerte på sesongkoronavirus i barndommen og som nå kan kryssreagere mot lignende sars-CoV-2-peptidantigener.

Flokkimmunitet og konvalesentserum

Hvis det er tilfelle at antistoffer eller T-celler mot sesongkoronavirus delvis beskytter mot sars-CoV-2, så er det allerede en flokkimmunitet i befolkningen som kan forklare at de fleste (tilsynelatende) ikke lar seg smitte i særlig grad. De fleste slipper unna med litt hoste, hodepine og magesmerter. For å finne ut om dette stemmer, må man undersøke serum for kryssimmunitet fra f.eks. HCoV-NL63 mot sars-CoV-2, og undersøke T-celleimmuniteten i befolkningen. Det må da også gjøres undersøkelser av serum på et utsnitt av befolkningen. Slike undersøkelser planlegges allerede.

Hvordan kan vi utnytte slike resultater, og hva kan gjøres for å hjelpe de med alvorlig respirasjonssvikt? Det åpenbare og enkle ble foreslått i covid-19-arbeidsdokumentet til WHO allerede i februar: Blodbanker satser på å lage et nytt blodprodukt som kan gis til alvorlig syke covid-19-pasienter, nemlig konvalesentplasma fra blodbankgivere som har gjennomgått sars-CoV-2-infeksjon (2728). Plasma med vellykkede nøytraliserende antistoffer som blokkerer binding til ACE2, vil deretter overføres til covid-19-pasienter. En slik passiv immunisering vil gi nøytraliserende antistoff som kan blokkere opptak og videre smitte via ACE2.

Det arbeides nå intenst med å tilrettelegge for at vi her i Norge kan hente beskyttende antistoffer fra pasienter som har gjennomgått covid-19-infeksjon

Hvorfor rammer sykdommen de eldste hardest? Den mest nærliggende forklaringen er at noen pasienter antagelig har aldersmessig svekket immunsystem, de har lite beskyttende kryssimmunitet, få T-celler og dessuten liten immunrespons på infeksjonen. Det arbeides nå intenst med å tilrettelegge for at vi her i Norge kan hente beskyttende antistoffer fra pasienter som har gjennomgått covid-19-infeksjon. Slike antistoffer kan være nydannede antistoffer mot sars-CoV-2, videre affinitetsmodnete antistoffer fra hukommelses-B-celler som tidligere hadde antistoffer som allerede bandt sesongkoronavirus, eller kryssreagerende og nøytraliserende antistoffer mot sesongkoronavirus. I Oslo er det kjøpt inn nye plasmafereseapparater. Målet er å kunne tilby slik konvalesentplasma til behandling av de sykeste. Internasjonalt er det nettopp startet et knippe studier, og mange flere forventes i løpet av de neste ukene.

Vaksiner

Arbeidet med eksperimentelle vaksiner ble avsluttet når sarsvirusepidemien forsvant, og da ble også finansieringen borte. Det ble likevel funnet ut at komponentvaksiner med S-proteinet fungerte ved at mottagermus lagde nøytraliserende antistoffer mot S-proteinet (29). Videre ble inaktivert virus benyttet til en vaksine på 68 frivillige. Alle utviklet antistoffresponser innen seks uker etter vaksinering (30). Tilsvarende resultater ble funnet i mus med en annen inaktivert vaksine (31). Alt dette er gode nyheter for vaksineutviklingen. Denne vil ta tid, men det er håp om vedvarende og gode beskyttende immunresponser.

Smittespredning

Dersom det viser seg at det er en kryssimmunitet i store deler av befolkningen, endrer det i så fall forutsetningene for covid-19-situasjonen og tiltakene som er igangsatt i Norge? Svaret er helt klart nei. Immuniteten er ikke tilstrekkelig til å forhindre at folk blir smittebærere og sprer viruset. Dugnaden som dreier seg om å beskytte våre medmennesker som ikke har tilstrekkelig nøytraliserende antistoffer og T-celleimmunitet, må derfor fortsette.

Skrevet av Ludvig A. Munthe.

Innlegg lånt fra tidsskriftet.no


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Astrid Stuckelberger | Global Corruption | Planet Lockdown

Dette intervjuet med WHO-varsleren Astrid Stuckelberger gir innsikt i organisasjonens indre arbeid. Hun jobbet med de internasjonale helseforskriftene i flere land som inngår i lovgivningen om hvordan pandemien ble erklært over hele verden. Lytt til hennes perspektiv på hvordan handlingene til WHO bryter med deres egne regler.…

World wide freedom rally Oslo 15 Mai 2021

Bli med på Taler, sang, intervjuv og stemningsglimt fra freedom rally i Oslo 15 Mai 2021. Fra Stortinget, Grunerløkka og Grønland i Oslo. Denne ettermiddagen og kvelden ble en festreise gjennom Oslo. Bortsett fra to episoder der enkelt personer ropte hatefult og kasta ting ut av vinduet i leiligheten sin så var det først og…

Unicef: Korona-kutt har kostet flere hundre tusen barn livet i Sør-Asia

Koronapandemien har hatt store indirekte konsekvenser i Sør-Asia. Kutt i helsetjenestene kan ha ført til en dramatisk økning i antall dødsfall blant barn under fem år, ifølge Unicef. – Reduksjonen rammer de mest sårbare, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

I en ny FN-rapport, laget på oppdrag fra Unicef, beskrives de indirekte konsekvensene av pandemien på helsetjenester i India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Afghanistan og Sri Lanka. Landene har til sammen 1,8 milliarder innbyggere.

I Sør-Asia har klinikker og andre helsetjenester blitt stengt og mange viktige helse- og ernæringsprogrammer stanset. Stengningen av grunnleggende helsetilbud begynte allerede før WHOs pandemierklæring 11 mars.

Mer bekymringsverdig enn selve pandemien

Kuttene i helsetilbud har sannsynligvis bidratt til en dramatisk økning i barnedødeligheten i de seks landene. Antall ekstra dødsfall blant barn under fem år økte med over 228.000 fra 2019 til 2020, heter det i rapporten.

Anslagene er basert på data fra Sør-Asia før og etter at pandemien inntraff og landene innførte strenge restriksjoner. Regionen hadde også før pandemien en høy dødelighet blant barn og nyfødte. I 2019 døde 1,4 millioner barn under 5 år.

Rapporten konkluderer også med at reduserte helsetilbud har ført til 11.000 dødsfall i forbindelse med graviditet og fødsel og 3,5 millioner uønskede graviditeter. Antall tenåringsgraviditeter økte med 400.000, noe som igjen bidro til økt barnedødelighet. De indirekte konsekvensene for kvinner, barn og tenåringer har vært mer bekymringsverdige enn selve pandemien, heter det i rapporten.

– Reduksjonen i kritiske helsetilbud har hatt ødeleggende effekter på helsen og ernæringen til de fattigste familiene, sier Unicefs regiondirektør George Laryea-Adjei.

– Tilbudet må åpnes

Selv der helsetjenestene ikke stengte, ble det registrert en nedgang i antallet som benyttet seg av tilbudet, ifølge rapporten. Antallet unge barn som fikk behandling for alvorlig underernæring i Bangladesh og Nepal, falt med over 80 prosent. I India og Pakistan ble det registrert en skarp nedgang i antallet barnevaksineringer.

Grunnleggende helsetilbud til gravide, tenåringer og spedbarn må gjøres til en prioritet, heter det i rapporten.

– Det er helt essensielt at tilbudet åpnes for fullt for barn og mødre som desperat trenger dem, og at man gjør sitt ytterste for at folk føler seg trygge nok til å ta dem i bruk, sier Laryea-Adjei.

Doktor Poonam Khetrapal Singh er regiondirektør for Sør-Øst-Asia i WHO. Hun forteller at det å opprettholde grunnleggende helsetjenester er et grunnleggende aspekt ved WHOs koronastrategi.

– Landene i regionen har vært opptatt av å gjenåpne og opprettholde grunnleggende helsetjenester da forstyrrelser kun vil føre til en større risiko for dødsfall som kunne vært forhindret, sier Singh.

Rapporten tar til orde for å innføre programmer der det overføres penger til de aller fattigste familiene. Den hilser de nasjonale programmene for sosiale sikkerhetsnett velkommen, men påpeker samtidig at virkningene av disse tiltakene fremdeles ikke har blitt evaluert.

Ulstein: – Blir en ekstra krise

Rapporten viser hvordan ringvirkningene av pandemien rammer de som hadde det vanskeligst i utgangspunktet, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein i en kommentar til Bistandsaktuelt.

– Den akutte situasjonen med pandemien stjeler ressurser som ellers skulle vært brukt til langsiktige prosjekter knyttet til ernæring, helse og utdanning. Samtidig er det et dilemma at så lenge pandemien herjer, blir det vanskeligere å jobbe med nettopp disse utfordringene, sier han.

Den reduserte kapasiteten og tilgjengeligheten rammer de mest sårbare, inkludert barn som lider av sykdommer som underernæring, forteller utviklingsministeren. 

– Dette viser også hvorfor det er så viktig å få vaksinert helsearbeidere i lavinntektsland. Når de som er i front står i fare for å bli syke, svekkes helsetilbudet.

De reduserte helsetilbudene blir en ekstra krise i de mange krisene, sier Ulstein.

– Land som kan må støtte de sårbare

Ulstein forteller at forebygging av sykdommer gjennom vaksinering har stått sentralt i Norges arbeid med global helse de siste 20 årene.

– Når vaksiner finnes, er det den mest kostnadseffektive måten å forebygge alvorlige smittsomme sykdommer på. Disse inkluderer blant annet lungebetennelse, kikhoste, hjernehinnebetennelse, difteri, hepatitt, meslinger, røde hunder og gulfeber.

Både helse og vaksinasjon spiller en avgjørende rolle for den økonomiske veksten i utviklingsland, forteller Ulstein. Han håper at så mange land som mulig klarer å prioritere et høyt nivå på den bistanden de gir i tiden som kommer.

– I fellesskap må de land som kan, støtte de aller fattigste og sårbare. Det er et humanitært imperativ og reflekterer selve grunnplanken i bærekraftsmålene, sier statsråden.

Skrevet av Eivind Lindboe / NTB / AFP

Innlegg lånt fra bistandsaktuelt.no


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Skal vi alle danse rundt koronaviruset til evig tid?

Da har det gått ett år med inngripende tiltak. Nå fortsetter helsemyndighetene med opplevelsen, for å slå ned smitten, som det heter.

Det kommer varslinger om å varsle strengere tiltak. Utrolig. Skal vi alle danse rundt koronaviruset til evig tid? Skal vaksinene redde oss?

Dette har vært et rart år, og jeg er bekymret for den mentale folkehelsen, og media med sine politikerfigurers makt over mennesker og samfunn. Vi har vært belemret med inngripende tiltak og restriksjoner som har snudd opp ned på folks hverdag, og vi har fått vår frihet innskrenket.

Personlig har jeg gjort noen fiffige observasjoner: Folkemengder som står i klynger utenfor butikker, fordi butikken har restriksjoner på hvor mange som kan være inne av gangen. Securitasvakter som kommer inn i bussen og kommanderer og flytter folk rundt i bussen, slik at de sitter ved fremmede. Drikke kan ikke lenger bli servert over bardisken, servitøren må komme og levere til ditt bord. Man skal stå utenfor barnehagen og fryse med barnet sitt, fordi bare én voksen kan være i gangen samtidig. Barn i skolegården kan få anmerkning for å ikke «holde avstand». Jernbarrierer mellom avdelingene i barnehager. I svømmehallen, må alle sitte i et rom og vente sammen i timevis, fordi restriksjoner hindrer folk fra å bade samtidig.

Anbefaling eller påbud om munnbind, selv om fagdirektør i FHI fraråder det og gjør vondt verre, fordi folk ikke bruker det riktig. Men, det fungerer hvertfall som en velfungerende lydighetsindikator. Det liker mange.

Dette er noen få av mange inkonsekvente, småtotalitære, og veldig klønete tiltakene innført av myndighetene. Og det er ikke gitt at tiltakene blir fulgt i den grad helsemyndighetene vil ha det til heller.

Og ærlig talt, så virker mange av tiltakene til å virke mot sin hensikt, i praksis.

Det finnes ingen dokumentasjon på at nedstengning av skoler og barnehager skal virke i utgangspunktet. Det er ingen direkte sammenheng mellom smitte og stenging av skoler, barnehager, og kulturarrangementer og antall innleggelser eller smittede.

Skjermbilde:

Positive korona-tester er ekstremt marginal, selv om antall testede er mangedoblet. Viruset følger sesongen, ikke grad av tiltak.

Positiv PCR-test er ikke en diagnose.

Sverige er det eneste landet som har håndtert korona-viruset riktig i tråd med fagkunnskap, men Sverige har blitt svært negativt omtalt for koronahåndteringen, Sverige er et eksperiment blir det sagt hånlig av pressen.

De offisielle svenske koronadødstallene er nå rundt 9000 ( i 2020). Sverige hadde stor underdødelighet i 2019, den laveste siden 1977. Hvis vi tar med 2019 med årets beregning, er dødeligheten helt på snittet.

I 1988 døde uvanlig mange av influensa type A. 10500 mennesker, og befolkningen var ca 2 mill mindre.

Det er selvsagt trist at gamle og syke dør, men jeg kan ikke se en katastrofe i utfoldelse. Faktisk er Sverige et av landene som klarte seg best i Europa gjennom 2020.

Det er Norge som er eksperimentet

Det dør 21 mennesker av influensa-komplikasjoner i snitt daglig, i løpet av en influensasesong. 900 i året. Mennesker som dør med korona er litt under 1 person hver dag, gjennomsnittsalderen på de døde med korona er 85 år, gjennomsnittlig levealder for menn generelt er 81 år.

Skjermbilde

Vi må gange koronatallene fra 2020 med 5, for å få det til å likne influensasesongen 2016 – 2017.

Og det har vært merkelig stille fra de som siste året har heiet frem tiltak og nedstenging, når det gjelder harde influensasesonger. Eller andre sykdommer, det blir ganske rart.

96 prosent av de døde bodde på institusjon. Globalt har Covid-19 en dødsrate på 0,14, helt i tråd med sesonginfluensa og 24 ganger lavere enn først antatt av WHO. I perioden juni til desember i fjor, var dødeligheten 0,12 prosent i Norge, ifølge FHI rapport.

Det er trolig blitt brukt flere hundre milliarder på nedstenging og restriksjoner. Tenk hva disse resursene kunne betydd for opprustning av helsetjenesten i Norge. Det var 700 000 som registrere seg som arbeidssøkende hos NAV i 2020 og til nå.

Kanskje på tide med en kost/nytte vurdering? Er koronasmittede mer verd enn andre? Jeg håper folk forstår skjevheten her.

Dette er et mediesirkus, i en boble av politikerstrebere som vil være best i klassen, på bekostning av ungdommen rett og slett. Norsk presse driver ikke søkende journalistikk, og stiller ikke de riktige spørsmålene.

Vi hører om korona-smitte hver dag på radioen, vi hør det i salgsgimmicker i reklamer, og direkte falske nyheter, men vi hører ikke konkluderende fakta OM de smittete eller deres tilstand. Det må vi finne ut selv.

Jeg synes synd på de som nå lever med mediapåført angst. Og det begynner å bli ulidelig å leve i en hverdag, med inngripende og frihetsberøvende tiltak, og folk med moralpekefingre.

Har det sånn at det egentlig ikke handler om viruset, men den totalitære bakgrunnen? Kontrollen…

Man kan jo spekulere

Snufsete nese og rare blikk. Familier lar sine gamle dø alene på institusjoner, på grunn av smittevern, det er etisk tidsriktig. Men det er slik totalitær overformynderi virker, det snur opp ned på folks moral. Spesielt de godtroende og lettlurte, dem er det nok av. De bestemmer også hva som er sosialt akseptert å mene, deres tankegods kan man finne tilbake i tid, Tyskland på 30-tallet, de som anga naboene sine fordi de gjemte jøder i skapet.

Mediehusene og myndighetene med «sjokkerende» overskrifter har nesten total kontroll på hva folk tenker, og hva de skal bli redde for. Og det er skremmende.

Motivet? Frykt selger, og folkevalgte profitterer og det åpner for gjenvalg. Nasjonalt har håndteringen av koronakrisen gitt en gedigen popularitetsgevinst. Det også viktig å opptre solidarisk, i forhold til andre store land med innflytelse. Politikk er en karriere.

Spørsmålet er hvor lenge myndighetene skal drive med klovneriet, pågår det lenge nok blir kanskje levestandarden betydelig dårligere permanent. Bilder av folketomme gater streifer over netthinnen. Nå er vi på vei til å ta flere liv med nedstengning, og det rammer som vanlig de fattigste, med dårligst kår. Skikkelig god vestlig dugnadsånd, ikke sant? Analysene og dataene på dette står i kø, for å komme ut i lyset.

Nå ser jeg også det er ønskelig å gi vaksinerte privilegier. De skal få vaksinesertifikat, for å kunne delta på forsamlinger, for å benytte seg av offentlig transport, og reise utenlands, dra på konserter. Med andre ord, folk tar til ordet for segregering av ikke-vaksinerte. Det minner om et tankesett fra begynnelsen av 1900-tallet vi kan se i Tyskland pre-krigstid, og behandling av svarte i USA i sin tid.

Total tankeløshet og blindhet. Dette kan bare forkastes.

La oss mimre litt fra svineinfluensaen i 2010: «548 nordmenn har fått alvorlige bivirkinger av Pandemrix-vaksinen, viser nye tall.

– Dette er den mest alvorlige vaksinekatastrofen i moderne tid, sier smittevernekspert Preben Aavitsland.

Så langt har 1449 nordmenn rapportert om bivirkinger av Pandemrix-vaksinen. 38 prosent av tilfellene er alvorlige, viser nye tall fra Legemiddelverket.»

2,2 milliner ble vaksinert mot svineinfluensa

Nå har 230 000 blitt fullvaksinert mot korona. Vi har 111 mistenkte dødsfall og rundt 1800 meldte bivirkninger. Det meldes om helsepersonell som legges inn med blodpropp, og sykemeldinger på grunn av bivirkninger, og friske folk som beskriver det som et anfall. Dette er ikke bare gamle svake, det er friske unge voksne.

« – Denne uken passerte antallet fullvaksinerte nordmenn 230.000, men det langt fra nok. Norge kan ikke gjenåpnes før alle over 45 år er vaksinert, tror FHI.»

Det er deprimerende. Den ideen kan bare forkastes med det samme

Husk at instruksjonene om korona, og håndteringen, kommer fra samme klubb som bevilger 25 000 millioner kroner til å suge ut naturgassen CO2 av lufta, og putte det på flaske og grave det ned i havbunnen. Samme gassen alle levende organismer puster ut. Follow the money. Elektrifisering av sokkelen til 50 000 millioner fortsetter. Den statlige sløserifesten fortsetter som før.

Det er ingen krise

Det er opp til folket å tenke selv, og bestemme seg for hva man skal være redde for i 2021. Det er mellommenneskelig adferd, propaganda, gruppementalitet, og totalitære regimer som tar flest liv, ikke trivielle virusoppblomstringer. Og nei, korona er ikke spanskesyken eller svartedauen. Det er heller ingen overdødelighet her til lands. Vi har aldri hatt lavere dødstall enn i 2020.

Vi må leve med noen år med mulig overdødelighet, noe annet er egentlig galskap. Vi stjeler tid, helse, velvære og muligheter fra de unge, og gir det til gamle som har levd livet. Det er ikke moral. Det er noe annet som ligger bak.

Norge må åpnes opp for fullt straks.

Innlegg lånt fra resett.no


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Stopp verden !!!! Jeg vil av!!!

Har folket fått med seg at vi blir manipulert og trigget til vår nye religion «Corona»?

Gjennom reklameinnslag på tv hvor en mann snakker rolig og med dyp behagelig stemme om hvor farlig / dødelig viruset og smitten er, om oppmålinger på hvor stor avstand vi skal ha mellom oss mennesker alle steder vi beveger oss, oppslag om å huske å skjule vårt smil, tenner og karisma med munnbleie, på «barnetegninger» på Qmelk kartonger som viser våre nye liv og samfunn fremover med testestasjoner og folk med munnbleie, Osv..

Sakte men sikkert blir vi trigget til å «tro» på korona religionen og til å slutte å tenke selv . Tro på at dette er «livet» og at medmennesker og samfunnet rundt oss er vår største fiende, vår «drapsmenn» , vi blir trigget til å tro at dersom man blir smittet av dette «livsfarlige» virus, blir vi alvorlig syke og kommer til å dø! Ingen fokuserer på de faktiske tallene om sykdom og dødelighet om man er smittet… Veldig få som er smittet blir syke og nesten ingen dør .. de sies det ingenting om!!!
Dette kvernes inn i vår hjerne og til slutt finnes det ingen annen sannhet ! Makten og overgrepene er er faktum og vi sitter igjen med å se livredde menneskers øyner som beveger seg fort vekk fra livsfarlige situasjoner ( som å komme for nær et annet menneske eksempelvis i handlesituasjon og kø), vi kan ikke vise hvem vi er og vi skal skjule det eneste bevis på det som smilet vårt , munnen, ansiktet generelt , karisma osv..

Det er grusomt det som skjer nå. Det ER ingen spøk dette corona «viruset» .. det er kommet for å bli og vi har latt de ta over vår frihet på absolutt Alle områder i livet vårt! Vi har ingen makt eller bestemmelsesrett lengre over vårt eget liv ! Vi er alle på vei til å bli «umyndiggjort» og samfunnet generelt ser det ikke. Det er alvorlig ! Ikke fordi det er noen farlig , dødelig virus der ute… men Pga alle som bare nikker og bukker foran eliten og makten.. og på toppen av det hele ROPER etter mer… roper etter enda flere restriksjoner og nedleggelser .. herregud … 😱

Var engang en sang med en tekst som dette : «They Got the Hole world in their hand» .. Ja …makten og evigheten har vunnet … de har klart det! De få som overlever dette nye regimet ( vaksineringen) i verden vil merke det på kropp og sjel… og tro meg … de som støttet denne galskapen i dag vil angre bittert om ikke så alt foe lenge til. … !! De vil si høyt til seg selv «hvorfor så jeg ikke dette komme???»
Vell .. da er der jo for sent .. ikke sant ..😱😈

Stopp verden !!!! Jeg vil av!!!

Innlegg lånt fra Helen Anita


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Bent’s Vanlige Historie

Bent Høie har tydeligvis ikke lært fra 2009s svineinfluensa pandremix. Han gjør det samme i dag bare at DE har lært at man må smi inn flere andre tiltak for å få konseptet å ta en vaksine til å fly rett hjem til folk flest.

Når skal folket lære å ikke høre på FHI og WHO? De fører kun en egen agenda i skyggene av hva de gjør offentlig. Det blir nesten som å be et barn gå å leke på motorveien, slik som FHI og WHO holder på.

Se videoen under fra NRK 2009.


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Dette er et ganske avslørende nyhetsinnslag!